Citydance Online

CitydanceOnline – tanssikoulumme verkossa
www.citydanceonline.fi

Me tuomme tanssin sinne, missä ikinä oletkin. Pääset tanssimaan meidän huippuopettajiemme sekä vierailevien tähtien kanssa juuri silloin, kun sinulle sopii. Kurssivalikoimassamme on eri tanssilajeja eri taitotasoille ja -ikäisille tanssijoille.

💛Tanssi missä halua
💛Tanssi milloin haluat
💛Tanssi niin monesti kuin haluat

Tunnit ovat kestoltaan 45min tai 30min ja rakentuvat pääsääntöisesti alkulämmittelystä, tekniikkaosiosta, koreografian opettelusta sekä sen tanssimisesta musiikin kanssa.
Lisäksi CitydanceOnlinesta löytyy eri lajien tekniikkatutoriaaleja.

Klikkaa itsesi upouuteen tanssikouluumme💛

Online verkkokaupan tietosuojaseloste

TANSSIKESKUS CITYDANCE OY:N ASIAKASREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

1 REKISTERINPITÄJÄ

Tanssikeskus Citydance Oy, y-tunnus 06482637, Tyrnäväntie 16 D, 90400 Oulu

2 YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Operatiivinen johtaja Ann-Helen Piri, Tyrnäväntie 16 D, 90400 Oulu,
044-3657787, ann-helen.piri@citydance.fi

3 REKISTERIN NIMI

Tanssikeskus Citydance Oy:n Online verkkokaupan asiakasrekisteri

4 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN PERUSTE JA TARKOITUS

Asiakasrekisterin henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Tanssikeskus Citydance Oy:n ja Tanssikeskus Citydance Oy:n asiakkaan välinen asiakassuhde, jolloin käsittelyperusteena voi olla asiakkaan suostumus, Tanssikeskus Citydance Oy:n ja asiakkaan välinen sopimus tai asiakassuhteeseen liittyvä oikeutettu etu.

Alle 18-vuotiaiden henkilöiden henkilötietojen käsittelyn perusteena on huoltajan antama suostumus.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, joka sisältää jäsenrekisterin ylläpidon, palvelujen tarjoamisen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteutumisen, sekä alle 18-vuotiaan asiakkaan oikeuksien varmistamisen.

Asiakassuhteen hoitaminen sisältää myös asiakaspalvelun, asiakasviestinnän, markkinoinnin ja palvelujen kehittämiseen liittyvät tarkoitukset.

5 REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteröidystä voidaan tallentaa seuraavia tietoja:

Nimi, asiakasnumero, sähköpostiosoite, palvelun tarjoamiseen liittyvät asiakkaan tekemät valinnat ja maksuhistoria.

Erityisiä henkilötietoja ei tallenneta.

6 HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Asiakasrekisteriin rekisteröityjä henkilötietoja säilytetään Kirjanpitolain (1336/1997) edellyttämän määräajan mukaisesti. Vähimmäissäilytysaika on 6 vuotta, Kirjanpitolaki 2:10.2 §.

7 SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteröitävät henkilötiedot saadaan rekisteröitävältä tai rekisteröidyltä.

Tietojen kerääminen voi liittyä asiakkuuteen, palveluiden käyttämiseen, viestintään tai asiointiin.

8 TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EUROOPAN UNIONIN TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Tietoja ei luovuteta tai siirretä kolmansille.

9 KUVAUS REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEISTA

Rekisterin pääasiallinen käsittely-ympäristö on sähköinen verkkokauppa. Sähköisen aineiston osalta rekisterinpitäjä ylläpitää päivitettyä ja ajantasaista tietoturvatasoa, johon sisältyy kattava virustorjunta- sekä palomuurijärjestelmä. Digitaaliseen aineistoon on pääsy vain siihen oikeutetulla työntekijällä tämän henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Käyttöoikeuksia on eritasoisia ja kullekin käyttäjälle annetaan tehtävän kannalta riittävä, mutta mahdollisimman suppea käyttöoikeus. Rekisterinpitäjän hallinnollisissa tehtävissä on laajin palveluntarjoamisen kannalta välttämätön käyttöoikeus, jolloin tietoturva on varmistettu edellä kuvatun lisäksi rajoittamalla käsittelyyn oikeutettua henkilöpiiriä, toimitilaratkaisuilla, hallintohenkilöstön koulutuksella ja salassapitosopimuksilla.

Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain erikseen oikeuden saaneilla henkilöillä. Aineisto hävitetään käyttötarpeen lakattua.

Rekisterinpitäjä soveltaa yleisesti tietoturvamallia, johon sisältyy henkilöstön koulutus ja kestävien tietoturvakäytäntöjen omaksuminen.

10 REKISTERÖIDYN TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja on tallennettu Tanssikeskus Citydance Oy:n Online verkkokaupan asiakasrekisteriin. Tarkastuspyyntö tulee tehdä tämän tietosuojaselosteen kohdan 12 mukaisesti.

11 REKISTERÖIDYN OIKEUS VAATIA TIEDON OIKAISEMISTA, POISTAMISTA TAI KÄSITTELYN RAJOITTAMISTA

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee rekisteröityä koskevat epätarkat tai virheelliset tiedot. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia niiden tietojen poistamista, jotka eivät ole enää tarpeellisia tai joiden käsittely on perustunut rekisteröidyn suostumukseen. Menettely ei koske kaikkia asiakkaita koskevia sopimuksen tai oikeutetun edun perusteella tallennettuja henkilötietoja. Rekisteröidyllä on edellä mainittujen oikeuksien lisäksi oikeus vaatia käsittelyn rajoittamista Tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Rajoittaminen voi tulla kysymykseen esimerkiksi tilanteessa, jossa rekisteröity odottaa rekisterinpitäjältä vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseen liittyvä pyyntö tulee tehdä tämän tietosuojaselosteen kohdan 12 mukaisesti.

12 YHTEYDENOTOT

Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä kohdassa 2 mainittuun yhteyshenkilöön kaikissa henkilötietojen käsittelyyn ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa. Yhteydenotto tulee tehdä sähköisesti. Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää kirjallisesti lisätietoja tai täsmennystä rekisteröidyn oikeuksiin liittyvissä tilanteissa. Rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä.

 

TANSSIKESKUS CITYDANCE OY:N MARKKINOINTIREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

1 REKISTERINPITÄJÄ

Tanssikeskus Citydance Oy, y-tunnus 06482637, Tyrnäväntie 16 D, 90400 Oulu

2 YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Operatiivinen johtaja Ann-Helen Piri, Tyrnäväntie 16 D, 90400 Oulu,

044-3657787, ann-helen.piri@citydance.fi

3 REKISTERIN NIMI

Tanssikeskus Citydance Oy:n markkinointirekisteri.

4  HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN PERUSTE JA TARKOITUS

Markkinointirekisterin henkilötietojen käsittelyn perusteena on asiakassuhteeseen liittyvä oikeutettu etu. Rekisteröity osoittaa uutiskirjeen tilaamisella kiinnostuksensa Tanssikeskus Citydance Oy:n toimintaa kohtaa ja muodostaa vapaaehtoisella valinnallaan perusteen rekisteröitymiselle. Rekisteröity voi valinnan tehdessään olettaa, että tilaamalla rekisterinpitäjän uutiskirjeen hänen henkilötietojaan käsitellään asiakasviestintään liittyen.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakasviestinnän hoitaminen, joka sisältää rekisterinpitäjän toiminnasta tiedottamisen, palvelujen tarjoamisen, ajankohtaisista asioista sekä muun rekisterinpitäjän toteuttaman palveluntarjoajan toimintaan liittyvän uutisoinnin.

5 REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteröidystä voidaan tallennetaan seuraavia tietoja:
Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja alle 18-vuotiaan huoltajan yhteystiedot.
Rekisteröity voi olla samanaikaisesti rekisteröitynä Tanssikeskus Citydance Oy:n asiakasrekisteriin, Tanssikeskus Citydance online verkkokaupan asiakasrekisteriin ja markkinointirekisteriin. Tietoja voidaan myös siirtää sisäisesti Tanssikeskus Citydance online verkkokaupan asiakasrekisteristä markkinointirekisteriin asiakkuuden syntyessä.
Markkinointirekisteriin ei tallenneta erityisiä henkilötietoja.

6 HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Markkinointirekisteriin rekisteröityjä henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin rekisteröity on uutiskirjeen tilaajana eikä ole lähettänyt pyyntöä perua uutiskirjettä.

7 SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteröitävät henkilötiedot saadaan rekisteröitävältä tai rekisteröidyltä. Alle 18-vuotiaan rekisteröitävän tai rekisteröidyn osalta tietoja saadaan myös tämän huoltajalta.

8 TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EUROOPAN UNIONIN TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Tietoja ei luovuteta tai siirretä kolmansille.

9 KUVAUS REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEISTA

Rekisterin käsittely-ympäristö on sähköinen ja palveluntarjoajana toimii Koodiviidakko Oy. Sähköisen aineiston käsittelyn osalta rekisterinpitäjä ylläpitää päivitettyä ja ajantasaista tietoturvatasoa, johon sisältyy kattava virustorjunta- sekä palomuurijärjestelmä. Digitaaliseen aineistoon on pääsy vain siihen oikeutetulla työntekijällä tämän henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Rekisterinpitäjä soveltaa yleisesti tietoturvamallia, johon sisältyy henkilöstön koulutus ja kestävien tietoturvakäytäntöjen omaksuminen.

10 REKISTERÖIDYN TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja on tallennettu Tanssikeskus Citydance Oy:n markkinointirekisteriin. Tarkastuspyyntö tulee tehdä tämän tietosuojaselosteen kohdan 13 mukaisesti.

11 REKISTERÖIDYN OIKEUS VAATIA TIEDON OIKAISEMISTA, POISTAMISTA TAI KÄSITTELYN RAJOITTAMISTA

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee rekisteröityä koskevat epätarkat tai virheelliset tiedot. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia niiden tietojen poistamista, jotka eivät ole enää tarpeellisia. Menettely ei koske kaikkia asiakkaita koskevia oikeutetun edun perusteella tallennettuja henkilötietoja. Rekisteröidyllä on edellä mainittujen oikeuksien lisäksi oikeus vaatia käsittelyn rajoittamista Tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Rajoittaminen voi tulla kysymykseen esimerkiksi tilanteessa, jossa rekisteröity odottaa rekisterinpitäjältä vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseen liittyvä pyyntö tulee tehdä tämän tietosuojaselosteen kohdan 13 mukaisesti.

12 PERUUTTAMIS- JA VASTUSTAMISOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa markkinointirekisteriin liittyvän uutiskirjeen tilaus, jolloin hänen kaikki hänen henkilötietonsa poistetaan rekisteristä.

Rekisteröidyllä on myös oikeus vastustaa oikeutetun edun perusteella tapahtuvaa henkilötietojen käsittelyä, jolloin rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä rekisteröidyn henkilötietoja. Menettelyä ei sovelleta, jos rekisterinpitäjä voi osoittaa henkilötietojen käsittelyyn huomattavan tärkeän ja perustellun syyn. Mikäli tällaista syytä ei ole, vastustamismenettelyssä rekisteröidyn tiedot poistetaan kokonaisuudessaan markkinointirekisteristä.

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseen liittyvä pyyntö tulee tehdä tämän tietosuojaselosteen kohdan 13 mukaisesti.

12 YHTEYDENOTOT 

Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä kohdassa 2 mainittuun yhteyshenkilöön kaikissa henkilötietojen käsittelyyn ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa. Yhteydenotto tulee tehdä ensisijaisesti sähköisesti. Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää kirjallisesti lisätietoja tai täsmennystä rekisteröidyn oikeuksiin liittyvissä tilanteissa. Rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä.

X