Yhteystiedot

ASIAKASPALVELU                                         
Tiina Kynsilehto, asiakaspalvelupäällikkö

Sara-Maria Paakkunainen

010 281 88 38
citydance@citydance.fi
Whatsapp 040 543 4035
Laskutus: laskutus@citydance.fi

TANSSIKESKUS CITYDANCE
Tyrnäväntie 16 D, Terminaali
90400 Oulu

HENKILÖKUNNAN YHTEYSTIEDOT

Merja Satulehto
Toimitusjohtaja
merja.satulehto@citydance.fi
040 575 5583

Ann-Helen Piri
Kehitysjohtaja
ann-helen.piri@citydance.fi
044 365 7787

Noora Saari
Markkinointivastaava
noora.saari@citydance.fi

Emma Vähäsöyrynki
Videotuontanto ja markkinointi

MITEN MEILLE PÄÄSEE?

Citydance sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien varrella Oulun Limingantullissa, noin kahden kilometrin päässä ydinkeskustasta, Prisma Limingantullin takana.

Bussilla keskustasta
Limingantulliin pääsee bussilla sekä Citybussilla.  Bussit pysähtyvät Limingantullin Prisman edessä, Citybussi Prisman pihalla.
Aikataulut: http://www.oulunjoukkoliikenne.fi/ ja http://www.koskilinjat.fi/

Autolla
Osoite Tyrnäväntie 16 D. Terminaalin parkkialueella sekä vieressä sijaitsevan Prisman pihalla on runsaasti parkkitilaa.

LÖYTÖTAVARAT

Tanssikeskus Citydancen löytötavarat toimitetaan Pohjois-Pohjanmaan Löytötavarapalveluun. Voit tiedustella kadonnutta omaisuuttasi suoraan heiltä.
Pohjois-Pohjanmaan Löytötavarapalvelut
0600 550 094
Raksilan marketit, Salen rakennus, yläkerta.

LASKUTUSOSOITE

LASKUTUS

Verkkolaskuosoite: 003706482637
Operaattori: Danske Bank Oyj
Välittäjän tunnus: DABAFIHH

Mikäli lähetätte laskunne sähköpostilla pdf muodossa, lähettäkää ne osoitteeseen:
tanssikeskusCitydance@mail.centsoft.readsoftonline.com

Mikäli edelleen lähetätte laskunne paperimuodossa, pyydämme teitä lähettämään ne
osoitteeseen:
Tanssikeskus Citydance Oy
Tyrnäväntie 16 D
90400 OULU

TIETOSUOJASELOSTE

TANSSIKESKUS CITYDANCE OY:N ASIAKASREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

1 REKISTERINPITÄJÄ

Tanssikeskus Citydance Oy, y-tunnus 06482637, Tyrnäväntie 16 D, 90400 Oulu

2 YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Operatiivinen johtaja Ann-Helen Piri, Tyrnäväntie 16 D, 90400 Oulu,
044-3657787, ann-helen.piri@citydance.fi

3 REKISTERIN NIMI

Tanssikeskus Citydance Oy:n asiakasrekisteri

4 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN PERUSTE JA TARKOITUS

Asiakasrekisterin henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Tanssikeskus Citydance Oy:n ja Tanssikeskus Citydance Oy:n asiakkaan välinen asiakassuhde, jolloin käsittelyperusteena voi olla asiakkaan suostumus, Tanssikeskus Citydance Oy:n ja asiakkaan välinen sopimus tai asiakassuhteeseen liittyvä oikeutettu etu.

Erityisten henkilötietojen käsittelyn perusteena on asiakkaan antama nimenomainen suostumus.

Henkilötunnuksen käsittelyn perusteena luotonanto, jossa rekisteröity maksaa palveluista luottokauppamenettelyllä. Halutessaan rekisteröity voi ilmoittautua asiakaspalvelussa ilman henkilötunnusta ja maksaa samassa yhteydessä palvelusta, jolloin asiakastieto voidaan rekisteröidä ilman henkilötunnusta.

Alle 18-vuotiaiden henkilöiden henkilötietojen käsittelyn perusteena on huoltajan antama suostumus.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, joka sisältää jäsenrekisterin ylläpidon, palvelujen tarjoamisen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteutumisen, kilpailutoiminnan mahdollistamisen sekä alle 18-vuotiaan asiakkaan oikeuksien varmistamisen.

Asiakassuhteen hoitaminen sisältää myös asiakaspalvelun, asiakasviestinnän , markkinoinnin ja palvelujen kehittämiseen liittyvät tarkoitukset.

5 REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteröidystä voidaan tallentaa seuraavia tietoja:

Nimi, syntymäaika, henkilötunnus (luottokauppa), asiakasnumero, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, alle 18-vuotiaan huoltajan yhteystiedot, palvelun tarjoamiseen liittyvät asiakkaan tekemät valinnat ja maksuhistoria.

Erityisinä henkilötietoina käsitellään vain palveluntarjoamiseen liittyvien oikeuksien ja velvollisuuksien toteutumisen kannalta välttämättömiä rekisteröidyn terveystietoja.

6 HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Asiakasrekisteriin rekisteröityjä henkilötietoja säilytetään Kirjanpitolain (1336/1997) edellyttämän määräajan mukaisesti. Vähimmäissäilytysaika on 6 vuotta, Kirjanpitolaki 2:10.2 §.

7 SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteröitävät henkilötiedot saadaan rekisteröitävältä tai rekisteröidyltä. Alle 18-vuotiaan rekisteröitävän tai rekisteröidyn osalta tietoja saadaan myös tämän huoltajalta.

Tietojen kerääminen voi liittyä asiakkuuteen, palveluiden käyttämiseen, viestintään tai asiointiin.

8 TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EUROOPAN UNIONIN TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Tietoja ei luovuteta tai siirretä kolmansille.

9 KUVAUS REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEISTA

Rekisterin pääasiallinen käsittely-ympäristö on sähköinen toiminnanohjausjärjestelmä. Sähköisen aineiston osalta rekisterinpitäjä ylläpitää päivitettyä ja ajantasaista tietoturvatasoa, johon sisältyy kattava virustorjunta- sekä palomuurijärjestelmä. Digitaaliseen aineistoon on pääsy vain siihen oikeutetulla työntekijällä tämän henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Käyttöoikeuksia on eritasoisia ja kullekin käyttäjälle annetaan tehtävän kannalta riittävä, mutta mahdollisimman suppea käyttöoikeus. Rekisterinpitäjän hallinnollisissa tehtävissä on laajin palveluntarjoamisen kannalta välttämätön käyttöoikeus, jolloin tietoturva on varmistettu edellä kuvatun lisäksi rajoittamalla käsittelyyn oikeutettua henkilöpiiriä, toimitilaratkaisuilla, hallintohenkilöstön koulutuksella ja salassapitosopimuksilla.

Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain erikseen oikeuden saaneilla henkilöillä. Aineisto hävitetään käyttötarpeen lakattua.

Palveluntarjoamiseen liittyvä terveystietojen käsittely on rajattu vain kohdassa 2 mainitulle vastuuhenkilölle. Erityisinä henkilötietoja ei kuvata asiakasrekisterissä ja niihin liittyvä aineisto hävitetään heti tietoihin liittyvän tarpeen lakattua.

Rekisterinpitäjä soveltaa yleisesti tietoturvamallia, johon sisältyy henkilöstön koulutus ja kestävien tietoturvakäytäntöjen omaksuminen.

10 REKISTERÖIDYN TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja on tallennettu Tanssikeskus Citydance Oy:n asiakasrekisteriin. Tarkastuspyyntö tulee tehdä tämän tietosuojaselosteen kohdan 12 mukaisesti.

11 REKISTERÖIDYN OIKEUS VAATIA TIEDON OIKAISEMISTA, POISTAMISTA TAI KÄSITTELYN RAJOITTAMISTA

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee rekisteröityä koskevat epätarkat tai virheelliset tiedot. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia niiden tietojen poistamista, jotka eivät ole enää tarpeellisia tai joiden käsittely on perustunut rekisteröidyn suostumukseen. Menettely ei koske kaikkia asiakkaita koskevia sopimuksen tai oikeutetun edun perusteella tallennettuja henkilötietoja. Rekisteröidyllä on edellä mainittujen oikeuksien lisäksi oikeus vaatia käsittelyn rajoittamista Tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Rajoittaminen voi tulla kysymykseen esimerkiksi tilanteessa, jossa rekisteröity odottaa rekisterinpitäjältä vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseen liittyvä pyyntö tulee tehdä tämän tietosuojaselosteen kohdan 12 mukaisesti.

12 YHTEYDENOTOT

Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä kohdassa 2 mainittuun yhteyshenkilöön kaikissa henkilötietojen käsittelyyn ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa. Yhteydenotto tulee tehdä ensisijaisesti sähköisesti. Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää kirjallisesti lisätietoja tai täsmennystä rekisteröidyn oikeuksiin liittyvissä tilanteissa. Rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä.

 

TANSSIKESKUS CITYDANCE OY:N MARKKINOINTIREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

1 REKISTERINPITÄJÄ

Tanssikeskus Citydance Oy, y-tunnus 06482637, Tyrnäväntie 16 D, 90400 Oulu

2 YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Operatiivinen johtaja Ann-Helen Piri, Tyrnäväntie 16 D, 90400 Oulu,

044-3657787, ann-helen.piri@citydance.fi

3 REKISTERIN NIMI

Tanssikeskus Citydance Oy:n markkinointirekisteri.

4  HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN PERUSTE JA TARKOITUS

Markkinointirekisterin henkilötietojen käsittelyn perusteena on asiakassuhteeseen liittyvä oikeutettu etu. Rekisteröity osoittaa uutiskirjeen tilaamisella kiinnostuksensa Tanssikeskus Citydance Oy:n toimintaa kohtaa ja muodostaa vapaaehtoisella valinnallaan perusteen rekisteröitymiselle. Rekisteröity voi valinnan tehdessään olettaa, että tilaamalla rekisterinpitäjän uutiskirjeen hänen henkilötietojaan käsitellään asiakasviestintään liittyen.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakasviestinnän hoitaminen, joka sisältää rekisterinpitäjän toiminnasta tiedottamisen, palvelujen tarjoamisen, ajankohtaisista asioista, peruutuksista ja aikataulumuutoksista ilmoittamisen sekä muun rekisterinpitäjän toteuttaman palveluntarjoajan toimintaan liittyvän uutisoinnin.

5 REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteröidystä voidaan tallennetaan seuraavia tietoja:
Nimi, syntymäaika, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja alle 18-vuotiaan huoltajan yhteystiedot.
Rekisteröity voi olla samanaikaisesti rekisteröitynä Tanssikeskus Citydance Oy:n asiakasrekisteriin ja markkinointirekisteriin. Tietoja voidaan myös siirtää sisäisesti markkinointirekisteristä asiakasrekisteriin asiakkuuden syntyessä.
Markkinointirekisteriin ei tallenneta erityisiä henkilötietoja.

6 HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Markkinointirekisteriin rekisteröityjä henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin rekisteröity on uutiskirjeen tilaajana.

7 SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteröitävät henkilötiedot saadaan rekisteröitävältä tai rekisteröidyltä. Alle 18-vuotiaan rekisteröitävän tai rekisteröidyn osalta tietoja saadaan myös tämän huoltajalta.

8 TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EUROOPAN UNIONIN TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Tietoja ei luovuteta tai siirretä kolmansille.

9 KUVAUS REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEISTA

Rekisterin käsittely-ympäristö on sähköinen ja palveluntarjoajana toimii Koodiviidakko Oy. Sähköisen aineiston käsittelyn osalta rekisterinpitäjä ylläpitää päivitettyä ja ajantasaista tietoturvatasoa, johon sisältyy kattava virustorjunta- sekä palomuurijärjestelmä. Digitaaliseen aineistoon on pääsy vain siihen oikeutetulla työntekijällä tämän henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Rekisterinpitäjä soveltaa yleisesti tietoturvamallia, johon sisältyy henkilöstön koulutus ja kestävien tietoturvakäytäntöjen omaksuminen.

10 REKISTERÖIDYN TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja on tallennettu Tanssikeskus Citydance Oy:n markkinointirekisteriin. Tarkastuspyyntö tulee tehdä tämän tietosuojaselosteen kohdan 13 mukaisesti.

11 REKISTERÖIDYN OIKEUS VAATIA TIEDON OIKAISEMISTA, POISTAMISTA TAI KÄSITTELYN RAJOITTAMISTA

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee rekisteröityä koskevat epätarkat tai virheelliset tiedot. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia niiden tietojen poistamista, jotka eivät ole enää tarpeellisia. Menettely ei koske kaikkia asiakkaita koskevia oikeutetun edun perusteella tallennettuja henkilötietoja. Rekisteröidyllä on edellä mainittujen oikeuksien lisäksi oikeus vaatia käsittelyn rajoittamista Tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Rajoittaminen voi tulla kysymykseen esimerkiksi tilanteessa, jossa rekisteröity odottaa rekisterinpitäjältä vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseen liittyvä pyyntö tulee tehdä tämän tietosuojaselosteen kohdan 13 mukaisesti.

12 PERUUTTAMIS- JA VASTUSTAMISOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa markkinointirekisteriin liittyvän uutiskirjeen tilaus, jolloin hänen kaikki hänen henkilötietonsa poistetaan rekisteristä.

Rekisteröidyllä on myös oikeus vastustaa oikeutetun edun perusteella tapahtuvaa henkilötietojen käsittelyä, jolloin rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä rekisteröidyn henkilötietoja. Menettelyä ei sovelleta, jos rekisterinpitäjä voi osoittaa henkilötietojen käsittelyyn huomattavan tärkeän ja perustellun syyn. Mikäli tällaista syytä ei ole, vastustamismenettelyssä rekisteröidyn tiedot poistetaan kokonaisuudessaan markkinointirekisteristä.

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseen liittyvä pyyntö tulee tehdä tämän tietosuojaselosteen kohdan 13 mukaisesti.

12 YHTEYDENOTOT 

Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä kohdassa 2 mainittuun yhteyshenkilöön kaikissa henkilötietojen käsittelyyn ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa. Yhteydenotto tulee tehdä ensisijaisesti sähköisesti. Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää kirjallisesti lisätietoja tai täsmennystä rekisteröidyn oikeuksiin liittyvissä tilanteissa. Rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä.

X